tunnel teamwork

Een zeer succesvol project bekeken vanuit het perspectief van het Succeskompas.

tunnel teamwork

Met het Succeskompas kom je tot de essentie, zowel voor mensen, organisaties als samenwerkingsverbanden. Het is de basis om succesvolle keuzes te maken. In 2015 heb ik, namens BdBProjectmanagement, als manager projectbeheersing tunnelinstallaties van combinatie A4All mee mogen werken aan het succes van de A4 Delft-Schiedam. Aan de hand van het Succeskompas zal ik dit succes toelichten

A4Delft-Schiedam
Over dit stukje snelweg van 7 km is al heel veel gediscussieerd, geschreven, onderzocht en geprotesteerd. Het eerste initiatief dateert van 1953. Eind 1968 start men met de aanleg van de zandlichamen, die wordt stilgelegd door een motie in de tweede kamer. Deze wordt net aangenomen omdat één kamerlid zich achteraf blijkt te hebben vergist. Vervolgens duurt het tot 2012 voordat met de realisatie van het project wordt gestart, onder de voorwaarde dat de omgeving er niets van zal horen, zien en ruiken. De snelweg bestaat daarom grotendeels uit een verdiepte ligging en een landtunnel van 2km.
Mijn werkzaamheden richtten zich op de discipline technische installaties. Daar waren problemen en vertraging ontstaan en was een turn-around ingezet. Kenmerkend was een parallelproces van ontwerpen en uitvoeren en een zeer hoge tijdsdruk met opeenvolgende mijlpalen. Toch is het, voor velen voor onmogelijk gehouden, doel om de tunnel eind 2015 te openen gehaald en is een hoge kwaliteit gerealiseerd.
Vanuit het perspectief van het Succeskompas valt het volgende op:

(meer…)

knelpunten- oplossingen, besluiten- en actielijst

Oplossingsgericht knelpunten aanpakken

knelpunten- oplossingen, besluiten- en actielijst

Wordt bij u vooral gesproken over problemen en niet over oplossingen? Dan is de volgende situatie waarschijnlijk herkenbaar.

Het project begint met een goede samenwerking vanuit een duidelijke gemeenschappelijke basis, maar deze raakt meer en meer buiten beeld. Doordat individuele belangen steeds verder uit elkaar gaan lopen wordt het steeds moeilijk om die te overbruggen. Zeker als het project een geschiedenis kent van problemen en tegenslagen en partijen het gevoel hebben dat zij tekort gedaan zijn bij de bereikte compromissen. Men raakt dan uit verbinding en gaat (vaak onbewust) nog sterker focussen op het eigen belang. Vaak gaat dit gepaard met een oordeel over het gedrag van de ander, ‘hij is niet open, onbetrouwbaar en speelt spelletjes’. Als men het al zou willen, dan is het vrijwel onmogelijk om problemen vanuit het perspectief van de ander te zien. Gevolg is dat men samen niet meer tot oplossingen komt. Zelfs voor de hand liggende oplossingen die recht doen aan het belang van beide partijen ziet men niet meer.

(meer…)

brug-in-aanbouw

Onafhankelijke bemiddeling en procesbegeleiding

brug-in-aanbouw
Herkent u dat? Ondanks alle goede wil lukt het niet meer om samen tot constructieve oplossingen te komen. Dan kan onafhankelijke bemiddeling een oplossing zijn zoals bij dit project.

Als gevolg van onder andere discussies over het veiligheidsniveau, onderschatting van de complexiteit en onwennigheid met nieuwe wetgeving zijn vertragingen in het ontwerpproces van het project ontstaan. Dit resulteert in een vertraging van de oplevering van ruim 2 jaar.

(meer…)

Succesvolle keuzes maken door te sturen op je Succeskompas

De wereld wordt steeds complexer, waarbij ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en vrijwel alles onvoorspelbaar en continu in beweging is. Blijven we gewoon doen wat we altijd deden dan leidt dat onherroepelijk tot problemen en in het ergste geval zelfs een crisis. ‘Problemen kunnen niet worden opgelost met het bewustzijn waarmee ze zijn gecreëerd’ zei Albert Einstein ooit heel treffend. Dat dwingt ons oude overtuigingen los te laten en vanuit een nieuw bewustzijn de wereld te bekijken. Dat geldt voor mensen, maar ook voor organisaties. De huidige complexe wereld vraagt om flexibiliteit en slagvaardigheid, die de oude organisatiestructuren niet kunnen bieden, maar een goede voedingsbodem zijn voor het ontstaan van netwerkorganisaties en zelfstandig ondernemers die zich flexibel met anderen verbinden om samen iets tot stand te brengen.
De binding tussen deze mensen ontstaat niet meer door positie of rol in een organisatie, maar door gedeelde waarden en een collectief verlangen, een gezamenlijk doel. Iedereen draagt hier met zijn authentieke kwaliteiten aan bij. Dat vraagt dat je als (zelfstandig) ondernemer goed bewust bent wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Het antwoord op die vragen wordt je niet gegeven door je omgeving, maar vind je alleen door je aandacht naar binnen te richten.

Vanuit je authenticiteit richting geven aan je leven en werk doe je aan de hand van vier kernelementen die ik samen het Succeskompas noem:

Doel
Het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis; er zijn andere dingen die het leven zinvol maken, die je energie geven en die je passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel.

Talenten

(meer…)

Project SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere)

Implementatie projectbeheersing SAA

Project SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere)Project SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) heeft tot doel de capaciteitsuitbreiding van het wegennet tussen Schiphol en Almere. Het geldt als een van de grootste projecten in voorbereiding binnen Rijkswaterstaat en omvat circa 63 kilometer autosnelweg op de A9, de A10, de A1 en de A6. De doorstroming wordt verbeterd door onder andere uitbreiding van rijstroken, aanleg van een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een eco-aquaduct in de A1, de aanpak van 5 grote knooppunten en aanpassing van 100 bruggen en viaducten. Innovatieve middelen zullen worden toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, cultuurhistorie en water zoals een natuurboulevard en recreatieve vaarverbindingen.
De werkzaamheden worden fasegewijs gecontracteerd, van 2010 tot ca. 2016. Behalve deelproject A10-Oost zullen de overige vier deelprojecten in de vorm van DBFM-contracten op de markt worden gebracht.
De projectorganisatie is vormgegeven volgens het IPM (Integraal Project Management) model en één van de uitgangspunten was de integrale toepassing van Systems Engineering.

Aan mij werd gevraagd het plan van aanpak projectbeheersing te implementeren en één van de managers te coachen op persoonlijk leiderschap.
Één van de onderdelen die daarbij nog geheel opgezet diende te worden was een Kwaliteit Management Systeem (KMS). Om te komen tot een KMS dat als praktisch en werkelijk ondersteunend voor de aansturing en beheersing van het project werd ervaren heb ik allereerst mijn visie op projectbeheersing neergelegd. Op basis hiervan zijn speerpunten voor het KMS bepaald, die aspecten die van wezenlijk belang zijn om het project op een beheerste manier te ontwikkelen en realiseren. Die speerpunten zijn:

(meer…)